Trang chủ Share Code Show thumbnail gallery product in archive

Show thumbnail gallery product in archive

Tính năng hiển thị gallery của sản phẩm ra bên ngoài sản phẩm, với hiệu ứng hover thay đổi ảnh.

Demo : https://fashion5.isures.com/

Đây cũng là bài viết đầu tiên share code đến Anh Chị Em, trong thời gian tới sẽ chia sẻ nhiều tính năng hay ho cho website.

Hiện tại đang trong quá trình xây dựng nội dung nên em xin tắt comment, mọi thắc mắc có thể nhắn qua fanpage hoặc facebook em!

Thôi em xin phép đi thẳng vào vấn đề ạ!

Copy code sau vào file function.php của theme.

function isures_2718_get_thumb_gallery_archive()
{
  global $product;
  $product_cat = get_the_terms($product->get_ID(), 'product_cat' );
  // var_dump($product_cat);
  if ( $product_cat && ! is_wp_error( $product_cat ) ) {
  echo '<span class="isures-cate--label"><a href=' . esc_url( get_category_link( $product_cat[0]->term_id ) ) . ' title="Danh mục '.$product_cat[0]->name.'">' . $product_cat[0]->name . '</a></span>';
  }
  $attachment_ids = $product->get_gallery_image_ids();
  $count = count($attachment_ids);
  if ($attachment_ids) {
    $thumbnail = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($product->get_ID()));
    $size_full = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($product->get_ID()), "full");
    echo '<div class="isures-thumb--wrap">';
    echo '<div class="isures-thumb--items active"><img src="' . $thumbnail[0] . '" data-full="' . $size_full[0] . '"></div>';
    $i = 0;
    foreach ($attachment_ids as $attachment_id) {
      if ($i < 3) {
        echo '<div class="isures-thumb--items">';
        echo '<img src="' . wp_get_attachment_image_src($attachment_id, 'thumbnail')[0] . '" data-full="' . wp_get_attachment_image_src($attachment_id, 'full')[0] . '">';
        echo '</div>';
      }
      if ($i == 3) {
        echo '<a class="isures-more--btn" href="' . get_permalink() . '"><span>Xem thêm + ' . ($count - $i) . '</span></a>';
      }


      $i++;
    }

    echo '</div>';
  }
}
add_action('woocommerce_before_shop_loop_item', 'isures_2718_get_thumb_gallery_archive');

Tiếp tục viết vài dòng js để xử lý sự kiện khi hover vào thumbnail.

Nếu dùng flatsome : Flatsome > Advanced > copy code bên dưới bỏ vào footer script.

jQuery('body').on('mouseenter', '.isures-thumb--items', function () {

    let change_box = jQuery(this).closest('.product-small');
    let img_this = jQuery(this).find('img').attr('data-full');
    jQuery(change_box).find('.box-image img').attr('src', img_this);
    jQuery(change_box).find('.box-image img').attr('srcset', img_this);
    jQuery(change_box).find('.isures-thumb--items').removeClass('active');
    jQuery(this).addClass('active');
  });

Những theme khác có thể hook vào footer như sau và bỏ vào function.php của theme.

add_action('wp_footer','isures_add_script_footer');

function isures_add_script_footer(){
?>
<script>
jQuery('body').on('mouseenter', '.isures-thumb--items', function () {

    let change_box = jQuery(this).closest('.product-small');
    let img_this = jQuery(this).find('img').attr('data-full');
    jQuery(change_box).find('.box-image img').attr('src', img_this);
    jQuery(change_box).find('.box-image img').attr('srcset', img_this);
    jQuery(change_box).find('.isures-thumb--items').removeClass('active');
    jQuery(this).addClass('active');
  });

</script>
<?php
}

Oke khá ngon rồi. Bây giờ style 1 tẹo cho nó nuột với code bên dưới. Bỏ zô style.css của theme.

.product-small.col > .col-inner {
  padding-bottom: 60px;
  border: 1px solid #f5f5f5;
  border-radius: 5px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 3px 11px rgb(0 0 0 / 7%);
}
.isures-thumb--wrap {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  display: flex;
}
.isures-thumb--items{
	max-width: calc(25% - 4px);
	width: 100%;
	margin-right: 5px;
	cursor: pointer;
}
.isures-thumb--items:nth-child(4){margin-right: 0}
.isures-thumb--items.active{
	border: 1px solid var(--isures-primary-color)
}
.isures-thumb--items img {
	border: 1px solid transparent
}
.isures-more--btn {
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 0;
  width: 25%;
  height: 100%;
  background: rgba(0,0,0, .54);
  color: #fff!important;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
	cursor: pointer;
}
.isures-more--btn span{font-size: 10px;text-align: center; font-weight: bold;}

Tuyệt vời ông mặt trời luôn rồi.

Thành quả của chúng ta! Để thay đổi vị trí hiển thị gallery bạn có thể tham khảo các hook khác.

Show thumbnail gallery product in archive

Chúc thành công! <3

5/5 - (18 bình chọn)